euzg2020 eu2020

An chathair gur bhreá le gach duine

Is tearmann i lár na hEopra é Ságrab don té atá ag iarraidh maireachtáil go compordach, infheistíochtaí cliste a dhéanamh ach chomh maith don te atá ag iarraidh spléachadh a thabhairt ar a stair luachmhar agus fáil amach faoi na scéalta agus na heispéiris atá ar fáil i Ságrab. Tá sé seo indéanta trí chaighdeáin a chruthú a oireann do mhuintir na cathrach chomh maith le turasóirí agus comhpháirtithe gnó.

Is iad an fháilte chroíúil, an cultúr dochreidte agus na gníomhaíochtaí atá ar fáil do thurasórí na cúiseanna gur roghnaíodh Ságrab mar cheann scríbe is fearr don Aidbhint san Eoraip trí bliain i ndiaidh a chéile (2016, 2017 agus 2018.) Chomh maith leis an eispéireas Aidbhint is fearr, is féidir draíocht na cathrach a fheiceáil an bhliain ar fad ina páirceanna glasa, lochanna, cnoic faoi bhrat crann i Medvednica, scairdeáin agus leachtanna cuimhneacháin, lánaí bláthanna, siopaí agus ag breathnú thart ar ar gach cúinne den chathair a bheadh in ann aon duine a mhealladh.

Ceann de na cathracha is cothromaíochaí i bPoblacht na Cróite is ea Cathair Shágrab agus soláthraíonn sí slándáil agus caighdeán maireachtála níos fearr dá cónaitheoirí trí a lán bearta sóisialta agus trí chúram do dhaoine faoi mhíchumas, pinsinéirí, páistí agus teaghlaigh chomh maith le mic léinn trí thacaíocht ghníomhach de cláir agus comhlachais sóisialta agus daonnúla.

Is in Sárab atá an Pharlaimint Chrótach; t-Uachtarán na Poblachta Crótach agus Rialtas na Poblachta Crótach.
Bunreacht na cathrach
Bíonn an Chathair Shágrab ag plé le freagrachtaí na páirte den chathair (agus den chontae) atá féinrialaitheach chomh maith le rialtas an stáit in oifigí an rialtais stáit atá á mbainistiú ag rialtas na cathrach Shágrab.

Ceantair na cathrach Shágrab:

Comhairle cathrach chomhlacht ionadaíoch

Is comhlacht ionadaíóch é Comhairle Cathrach Shágrab déanta as a cuid conaitheoirí a dhéanann cinntí don pháirt den chathair atá faoina rialú féin, agus a bhíonn ag déileáil le freagrachtaí eile i gcomhréir le dlí agus reacht na cathrach Shágrab. Toghann na cónaitheoirí seansailéirí na Comhairle ag toghcháin díreacha.

An méara mar chomhlacht ionadaíoch:

Seasann meára na cathrach don chathair agus bíonn sé ag déileáil le gach cinneadh feidhmeannach sa chathair. Toghann cónaitheoirí na cathrach an méara agus a bheirt ionadaithe ag toghcháin díreacha. Trí chinneadh bunreachta den chathair, cruthaíodh 12 oifigí, chomh maith le hinstitiúid cathrach agus 3 seirbhísí proifisiúnta.

Déantar rialtas na cathrach as 17 ceantar cathrach agus 218 boird aítiúla a thugann deis do chónaitheoirí a n-ionadaithe a thoghadh, ionadaithe a ghlacann páirt i gcinntí maidir le cúrsaí gnó na cathrach a théann i bhfeidhm ar an saol laethúil i bpobail áitiúla. Glacann boird áitiúla páirt go gníomhach i mbainistíocht na cathrach ó 2001, agus bíonn siad ag obair chun an pobal a shásamh, ag déileáil le riachtanais cónaitheoirí Shágrab, go háirithe trí phleanáil agus trí ghníomhaíochtaí áitiúla a dhéanamh. Ó 2009 tá ionchur suntasach sna gníomhaíochtaí seo ag teacht ó bhoird áitiúla.
Bearta maidir le daonra agus déimeagrafaic

Is é príomhsprioc na cathrach ná saol sábhailte ardchaighdeáin a sholáthar dá cónaitheoirí, go háirithe don aos óg, teaghlaigh, pinsinéirí agus daoine atá ar imeall na sochaithe. Le blianta beaga anuas tháinig méadú déimeagrafach leanúnach ar Ságrab mar gheall ar bhearta déimeagrafaic.

Is lárionad ilchultúrtha é cathair Shágrab sa Chróit ina bhfuil daoine ó chúlraí eitneacha, cultúrtha agus reiligiúnacha éagsúla ina gcónaí. Cuireann siad ar bhealach speisialta do-athsholáthraithe le saibhreas agus éagsúlacht an tsaoil eacnamaíoch, polaiticiúil agus cultúrtha na cathrach.

Cosnaíonn agus feabhsaíonn cathair Shágrab cearta daonna, cosaint shóisialta agus rannpháirtíocht a gcónaitheoirí. De réir sin, is iad cuid de na spriocanna atá ag an gcathair ná comhionannas inscne a fheabhsú sa saol poiblí agus sa teaghlach, téigh i ngleic le leithcheal ciníoch agus leithcheal eile, cearta mionlaigh (inscne, chine, náisiúnta agus creidimh) a chosaint agus a gcuid cearta agus saoirse a fheabhsú. Caithfimid forbairt sochaithe sibhialta a chur chun cinn, chomh maith le cearta comhlachais na bpáirtithe leasmhara a sheasann do riachtanais agus do leas an duine aonair nó grúpaí sa tsochaí.